O nama

Udruženje privrednih društava priređivača igara na sreću “Montenegro Bet”  je osnovano 2010. godine sa ciljem da se unaprijede ukupni standardi poslovanja u toj industriji u našoj zemlji, da se poveća svijest o potrebi kvalitetnog društveno odgovornog poslovanja i da Udruženje “Montenegro Bet” као  kredibilan partner i sagovornik  sarađuje sa državnim organima u domenu normativnog uređenja oblasti igara na sreću. Članice Udruženja „Montenegro bet“ su: „Sporting group“ DOO, „Notorno“ DOO, „Marković grand company“ DOO, „To – To“ DOO.

 

Udruženje „Montenegro Bet“ je u prethodnom periodu aktivno učestvovalo sa analizama, komentarima  i predlozima nacrta izmjena i dopuna igara na sreću u periodu avgust-novembar 2011.godine. Na adrese Ministarstva finanasija i Uprave za igre na sreću Crne Gore smo u više navrata dostavljali inicijative za donošenje novog zakona, izmjenu pravilnika o minimalno tehničkih uslova,  jer smatramo da igre na sreću u Crnoj Gori nijesu još uvijek precizno definisane u zakonskom smislu. U svom portfoliju aktivnosti smo pokazali i humanu stranu, te smo ponudili svoje resurse i dali finansijsku pomoć za ugrožena područja, a članovi Udruženja svojim angažovanjem i solidarnošću doniraju, sponzorišu i imaju sluha za potrebe raznih organizacija i događaja.

Cilj Udruženja „Montenegro Bet“ je: potpuna legalizacija igara na sreću uz saradnju sa državnim organima, u skladu sa evropskim standardima i saradanja na ravnopravnoj osnovi sa svim Udruženjima i priređivačima igara na sreću koji teže promovisanju savremenog, legalnog modela poslovanja industrije igara na sreću, stvaranje uslova za fer konkurenciju i odgovorno poslovanje, tj da se partnerskim odnosom i u saradnji sa državnim organima precizno definiše svi elementi ove specifične oblasti.

Industrija igara na sreću je oblast koja je podložna veoma brzim promjenama poslovanja u skladu sa tehnološkim dostignućima. Igre na sreću imaju velike poslovne mogućnosti ali još veće potencijalne opasnosti, kao što su: internet klađenje, pomjeranje u sivu zonu poslovanja i opasnosti koje prate nelegalno poslovanje. Da bi se šanse iskoristile, a opasnosti svele na minimum to je moguće izvesti samo na jedan način, a to je partnerski odnos sa državom i svih odgovorno legalnih priređivača i razmjena iskustava, kao i povezivanja Udruženja koja se zalažu za iste ciljeve, tj. integracija svih subjekata koji se zalažu za legalno i odgovorno poslovanje.