Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni list Crne Gore „, broj 29/13) koji stupa na snagu 30.06.2013 godine , članom 3,  briše se  član 27 , stav 1, tačka 7 Zakona o porezu na dodatu vrijednost kojim su igre na sreću i zabavne igre bile oslobođene plaćanja PDV-a.

Prema Zakonu o igrama na sreću (Član 2): „Igrama na sreću u smislu ovog zakona, smatraju se igre u kojima učesnici imaju jednake mogućnosti sticanja dobitka uz posrednu ili neposrednu uplatu određenog iznosa, a rezultat igre zavisi od slučaja ili nekog neizvjesnog događaja.“

Shodno gore navedenoj definiciji igara na sreću postavlja se pitanje: ŠTO JE PREDMET OPOREZIVANJA PDV-A?

Po zakonu o PDV-u (Član 3, Član 4, Član 8) predmet oporezivanja PDV-a može biti promet proizvoda i usluga. U slučaju igara na sreću ne radi se ni o prometu proizvoda ni o prometu usluga, već je definisano (Zakonom koji je LEX SPECIALIS) da: ”sreća prestavlja mogućnost koja zavisi od slučaja ili nekog neizvjesnog događaja”.

Zakon o PDV-u ne poznaje kao Predmet oporezivanja: mogućnosti ili sreću.

To je razlog što niti jedno zakonodavstvo na svijetu ne poznaje rešenje po kojem se sa PDV stopom oporezuje priređivanje igara na sreću. Ovo rješenje je u direktnoj suprotnosti sa Šestom direktivom Evropske Unije, odnosno Direktivom Savjeta EU 2006/112/EC od 28.11.2006. godine, kojima je utvrđen zajednički sistem PDV-a u zemljama članicama EU.

Zbog specifičnosti djelatnosti, ne samo u Crnoj Gori, već u čitavom svijetu, ova oblast se reguliše posebnim zakonom, tj reguliše se Zakonom o igrama na sreću.

Prema Zakonu o igrama na sreću (Član 5): ”Priređivanje igara na sreću je djelatnost od javnog interesa I isključivo pravo Republike Crne Gore. Javni interes u oblasti priređivanja igara na sreću ostvaruje se naročito radi: obezbjeđenja sredstava za zadovoljenje potreba iz oblasti socio-humanitarnih djelatnosti, zaštite mentalnog zdravlja, za programske aktivnosti omladine i za druge namjene određene ovim zakonom. Pravo priređivanja igara na sreću Republika prenosi na privredna društva sa svojstvom pravnog lica koja su registrovana za priređivanje igara na sreću, putem koncesija”.

Prema Članu 26 Zakona o PDV-u: ”Plaćanja PDV-a su oslobođene usluge od javnog ineresa”, shodno navedenom Priređivanja igara na sreću koje je zakonom definisano kao javni interes, trebalo bi da bude oslobođeno plaćanja PDV-a.

Zakonom o Igrama na sreću definisane su naknade koje priređivaći moraju plaćati na mjesečnom nivou. Za priređivanje igara na sreću na automatima priređivač plaća koncesionu naknadu koja se sastoji od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio koncesione naknade za priređivanje igara na sreću u automat klubu koncesionar plaća mjesečno u iznosu od 50 eur po automatu, dok se varijabilni dio plaća na mjesečnom nivou  u iznodu od 10% od osnovice koju čini ukupan iznos uplata, umanjen za vrijednost isplata po pojedinoj mašini.

Prilikom stavljanja u upotrebu automata u automat klubovima, shodno zakonu, vrši se tehnički prijem od strane ovlašćenog lica. Shodno Članu 63 Zakona o igrama na sreću: ”Automati za igre na sreću ne mogu biti u upotrebi ako im kontrolni uređaji uplate, isplate, programske ploče, igre i djelovi koji utuču na rezultat igre nisu plombirani. Priređivač igara na sreću dužan je da pravnom licu ovlašćenom za tehnički pregled da na uvid garanciju i potvrdu proizvođača automata da ispunjava međunarodne standard kvaliteta. Članom 67 Zakona o igrama na sreću definisano je da: ”Automati moraju biti konstruisani tako da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuju igračima najmanje 80% od vrijednosti uplata za učestvovanje u igrama na sreću, uz evidentiranje ulaza i izlaza elektronskim brojčanicima.”

U prilogu dopisa dostavljamo dokumenta koja smo kao priređivači dužni da vodimo i dostavimo Upravi za igre na sreću i koja podležu njihovoj kontroli:

Dnevni obračun po pojedinom automatu

Mjesečni popis stanja mehaničkih brojčanika

Mjesečni popis stanja elektronskih brojčanika

Konačni mjesečni obračun

Na osnovu gore navedenog, jasno je da Uprava za igre na sreću ima apsolutan uvid  u poslovanje automat klubova i da su zahvatanja po osnovu koncesionih naknada izuzetno velika. Ne postoji tehnička mogućnost primjene PDV-a u automat klubovima (zbog specifičnosti opreme), a ukoliko bi takva mjera pri već izuzetno velikim naknadama i tehničkim ograničenjima aparata (isplata mora biti više od 80% uplate) pokušana biti na neki način primjenjena, jasno je da bi gubitak svakog automat kluba bio u visini svih operativnih troškova, plata zaposlenih i koncesionih naknada koje ne bi mogle biti isplaćene. Primjena PDV-a u ovoj oblasti izazvala bi poresku evaziju i zatvaranje ove djelatnosti igara na sreću u Crnoj Gori.

Zakonom o igrama na na sreću definisane su i koncesione naknade za priređivanje kladioničkih igara koje se sastoje iz fiksnog i varijabilnog dijela (Član 54). Fiksni dio iznosi 500 eur mjesečno po kladionici, dok se varijabilni dio obračunava mjesečno u iznosu od 10% od osnovice koju čini ukupan iznos uplata umanjen za vrijednost isplata. U prilogu dopisa dostavljamo i obrazac Konačnog mjesečnog obračuna rezultata poslovanja  vezan za kladioničke igre, koji je koncesionar dužan da dostavi Upravi za igre na sreću. Na osnovu postojećeg Zakona jasno je da Uprava ima cjelokupan uvid u poslovanje kladioničkih igara.

U daljem tekstu prikazujemo jednu simulaciji poslovanja 20 kladionica pri uplatama koje se kreću od   100.000 eur do 300.000 eur.

troskovi

ukupna uplatabroj poslovnica% uspjesnostisaldoPDV   19%koncesiona nadoknada – fiksni diokoncesiona nadoknada – varijabilni diooperativni troskoviukupno troskoviBILANS 1000002017,5017.500,0019.000,00100001.750,0040.000,0070.750,00-53.250,001100002017,5019.250,0020.900,00100001.925,0040.000,0072.825,00-53.575,001200002017,5021.000,0022.800,00100002.100,0040.000,0074.900,00-53.900,001300002017,5022.750,0024.700,00100002.275,0040.000,0076.975,00-54.225,001400002017,5024.500,0026.600,00100002.450,0040.000,0079.050,00-54.550,001500002017,5026.250,0028.500,00100002.625,0040.000,0081.125,00-54.875,001600002017,5028.000,0030.400,00100002.800,0040.000,0083.200,00-55.200,001700002017,5029.750,0032.300,00100002.975,0040.000,0085.275,00-55.525,001800002017,5031.500,0034.200,00100003.150,0040.000,0087.350,00-55.850,001900002017,5033.250,0036.100,00100003.325,0040.000,0089.425,00-56.175,002000002017,5035.000,0038.000,00100003.500,0040.000,0091.500,00-56.500,002100002017,5036.750,0039.900,00100003.675,0040.000,0093.575,00-56.825,002200002017,5038.500,0041.800,00100003.850,0040.000,0095.650,00-57.150,002300002017,5040.250,0043.700,00100004.025,0040.000,0097.725,00-57.475,002400002017,5042.000,0045.600,00100004.200,0040.000,0099.800,00-57.800,002500002017,5043.750,0047.500,00100004.375,0040.000,00101.875,00-58.125,002600002017,5045.500,0049.400,00100004.550,0040.000,00103.950,00-58.450,002700002017,5047.250,0051.300,00100004.725,0040.000,00106.025,00-58.775,002800002017,5049.000,0053.200,00100004.900,0040.000,00108.100,00-59.100,002900002017,5050.750,0055.100,00100005.075,0040.000,00110.175,00-59.425,003000002017,5052.500,0057.000,00100005.250,0040.000,00112.250,00-59.750,00

Jasno je da je sa uvodenjem PDV-a na uplatu u ovoj djelatnosti nemoguće dostići tačku rentabiliteta jer sa porastom uplate rastu i troškovi pa kladionički posao postaje neisplativ.

Pitanja poreske osnovice, pitanja osnovice za varijabilnu rentu kao razliku između uplata I isplata, pitanja storno listića i njihovih evidencija preko eventualnih fiskalnih kasa su nešto što jasno govori u prilog činjenici da je i tehnički nemoguće i ekonomski neisplativo uvesti PDV u oblast kladioničkih igara. Ta mjera će izazvati poresku evaziju i gašenje ove djelatnosti igara na sreću.

Naknade koje se plaćaju u oblasti igara na sreću na osnovu Zakona o igrama na sreću su velike i 58 priređivača u Crnoj Gori uplatilo je 5.516.262,74 eur u toku 2012 godine. Dodatno opterećenje izazvalo bi poresku evaziju i gašenje djelatnosti. Nadamo se da smo naveli dovoljno valjanih i ekonomski utemeljenih razloga da nam se izađeu susret i pokrene inicijativa za Izmjene i dopune Zakona o PDV-U kojom bi igre na sreću bile izuzete od primjene ovog poreza i ne bi došlo do poreske evazije i gašenja djelatnosti.

Podgorica, 27.06.2013.g. MONTENEGRO BET

__________________________

PIB: 02789191; Žiro-račun NLB: 530-18039-22; e-mail:  HYPERLINK “mailto:[email protected][email protected]; web: HYPERLINK “../../../Local Settings/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/Downloads/montenegrobet.me”montenegrobet.me

“Montenegro Bet “
Udruženje privrednih društava priređivača igara na sreću
ul. Bratstva i Jedinstva br. 57, Podgorica;
Tel: +382 69 370 380