Na osnovu člana 12 i 23 Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. List Crne Gore br 39/11 na Skupstini odrzanoj 17.07.2014.godine, usvojen je Statut udruženja od 8.7.2012.godine, tako da sada isti glasi :

 STATUT

NEVLADINOG UDRUZENJE PRIVREDNIH DRUSTAVA ZA PRIREDJIVANJE IGARA NA SRECU „CRNA GORA KLADJENJE“, na engleskom „MONTENEGRO BET“ -PODGORICA

 

PREAMBULA:

 Nevladino udruženje privrednih društava za priređivanje igara na sreću „Crna Gora Klađenje“ ( u daljem tekstu „Udruženje“) se osniva radi promovisanja i unaprijeđivanja industrije igara na sreću, na demokratski način, a radi zaštite opšteg društvenog interesa i slobode konkurencije na predmetnom tržištu kao i zabrane bilo kakve vrste nelojalnog udruživanja protivnog važećim Zakonima Crne Gore.

 Takođe, cilj Udruženja jeste promovisanje modela legalnog priređivanja posebnih igara na sreću kako bi se unaprijedio kvalitet i poboljšao imidž ove industrije u javnosti kao i unaprijeđenje saradnje sa državnim organima u cilju sprovođenja važećeg zakonodavstva u oblasti igara na sreću na cjelokupnoj teritoriji Crne Gore.

 Udruženje se dalje stara o zaštiti interesa potrošača odnosno učesnika u igrama na sreću i takođe nastoji da podiže kvalitet usluga i nivo društvene odgovornosti među priređivačima igara na sreću.

 Cilj Udruženja jeste i zaštita interesa cvih priređivača igara na sreću u Crnoj Gori, pa s toga, Udrušenje nastoji da bude predstavljeno od strane lidera na tržištu. Sva privredna društva koja se bave priređivanjem igara na sreću na teritoriji Crne Gore, mogu postati članovi Udruženja, uz uslove definisane ovim Statutom.

 Član 1.

 Udruženje je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vrijeme, radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti priređivanja igara na sreću u Crnoj Gori.

 Ciljevi Udruženja su pored onih u preambuli, takođe i : unaprijeđivanje priređivača igara na sreću, edukacija građana kroz organizovanje različitih aktivnosti o nephodnosti striktnog sprovođenja Zakona, kao i javno zalaganje za poboljšanje zakonskih odredbi u cilju efikasnijeg sprovođenja.

Član 2.

 Naziv udruženja je : “Nevladino udruženje privrednih društava za priređivanje igara na sreću Crna Gora Klađenje“.

Skraćeni naziv glasi: “Montenegro Bet”

Naziv udruženja na engleskom jeziku je : Association of gaming and betting operators „MONTENEGRO BET“

Sjedište udruženja je u Podgorici, na adresi : ul. Bratstva i jedinstva br. 57

Udruženje svoju djelatnost ostvaruje na teritoriji Crne Gore.

Član 3.

 Udruženje ima svoj pečat:

Pečat je okruglog oblika, po čijem obodu je latiničnim pismom ispisan puni naziv : Nevladino udruženje privrednih društava za priređivanje igara na sreću. U sredini pečata se nalazi posebno dizajnirani znak MONTENEGRO BET.

Član 4.

 Udruženje ima svoj štambilj:

Štambilj društva je pravougaonog oblika, sa tekstom po gornjoj ivici:

Nevladino udruženje privrednih društava za priređivanje igara na sreću “MONTENEGRO BET”, u sredini je oznaka „BROJ“, a pri dnu je oznaka “Podgorica, datum”.

 Član 5.

 Rad udruženja je javan.

Javnost rada Udruženje ostvaruje putem saopštenja za javnost i drugih podataka od značaja za rad Udruženja na internet stranici Udruženja.

 

CILJEVI I DJELATNOSTI

 Član 6.

 Cilj udruženja je zajedničko rješavanje pitanja od značaja za pojedinačne i zajedničke interese članova udruženja i njihovo afirmisanje, kao i humanitarni rad.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 • Posebno brine o edukaciji drugih priređivača igara na sreću, učesnika igara na sreću i javnosti u pravcu odgovornog i zakonitog priređivanja kao i u cilju povećavanja stepena društvene odgovornosti svih učesnika igara na sreću
 • Prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti priređivanja igara na sreću
 • Organizuje, individulano ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savjetovanaj, seminare i druge oblike edukacije u oblasti priređivanja igara na sreću
 • Bavi se upoređivanjem zakonodavstva zemalja sa razvijenom industrijom priređivanja igara na sreću i unapređivanjem odnosno preporukama unaprijeđivanja domaćeg zakonodavstva
 • Sarađuje sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave priređivanjem igara na sreću

 Član 7.

Djelatnosti Udruženja su:

 • Saradnja članova udruženja u oblasti ostvarivanja korektnih uslova za rad;
 • Zajedničko istupanje prema nadležnim državnim organima i ostvarivanje saradnje u predlaganju optimalnih zakonskih rješenja i praktičnoj primjeni važećih propisa;
 • Zajedničko istupanje u sredstvima javnog informisanja;
 • Rješavanje drugih pitanja od značaja za zajedničke interese i njihovo afirmisanje;
 • Planiranje i organizovanje projekata sa institucijama i organizacijama u cilju promovisanja i sprovođenja društveno odgovornog priređivanja igara na sreću;
 • Organizovanje humanitarnih akcija.

   Član 8.

Članovi Udruženja su:

 1.  „Sporting group“ doo, ul. Mediteranska bb, iz Budve, PIB: 02314266, koje zastupa Izvršni direktor Aleksandar Špadijer.
 2. „Notorno“ doo, ul. Radosava Burića 137, iz Podgorice, PIB: 02284049, koje zastupa Izvršni direktor Novo Jovanović,
 3. „To To“ doo, ul. Slobode br.4 , PIB: 02353318, koje zastupa Izvršni direktor Snežana Božović.
 4. „Marković grand company“ doo, Stari grad br. 381, iz Kotora, PIB: 02311020 koje zastupa Izvršni direktor Alen Marković.

 

Član 9.

 Predsjednik Udruženja je : Aleksandar Špadijer, adresa: Podličak bb, iz Budve, JMBG:2002974232014.

 Sekretar Udruženja je : Tatjana Šćepanović , adresa: ul. Pohorska br. 37 iz Podgorice, JMBG: 2810977217945.

 

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 10.

Organi Udruženja su Skupština, Predsjednik Udruženja i Sekretar Udruženja.

Član 11.

Skupština je najviši organ upravljanja Udruženja.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi osnivači i članovi.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Udruženja.

 Član 12.

Skupština ima sljedeće nadležnosti:

– donosi plan i program rada;

– usvaja Statut udruženja;

– usvaja izmjene i dopune Statuta;

– usvaja druge opšte akte Udruženja;

– bira i razrješava Predsjednika Udruženja i Sekretara Udruženja;

– usvaja plan rada za narednu i izvještaj o radu za prethodnu kalendarsku godinu;

– odlučuje o visini članarine;

– odlučuje o statusnim promjenama;

– odlučuje o prijemu u članstvo i isključenju iz članstva u skladu sa Statutom i zakonom;

– odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;

– odlučuje o promjeni cilja i djelatnosti, prestаnku rаdа i raspodjeli preostale imovine udruženjа;

– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih organa udruženja;

– usvaja finansijski izvještaj.

  Član 13.

Skupština može biti redovna i vanredna.

Skupština se sastaje najmanje jednom u toku godine, a po potrebi više puta u zavisnosti od potreba Udruženja.

Vanredna sjednica Skupštine saziva se i na obrazloženi predlog Predsjednika, kao i na zahtjev bilo kojeg člana Skupštine uz dostavljen predlog dnevnog reda.

Zahtjev se podnosi Predsjedniku Udruženja koji je dužan da sazove vanrednu sjednicu Skupštine najkasnije u roku od 7 dana od dana podnošenja zahtjeva sa jasno definisanim dnevnim redom.

Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Udruženja , pisanim obavještenjem ili obavještenjem u elektronskoj formi o mjestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda.

 

Član 14.

Sjednicom Skupštine predsjedava Predsjednik Udruženja.

Izuzetno, ukoliko je na dnevnom redu odlučivanje o razrješenju predsjednika, sjednicu Skupštine saziva i njom predsjedava sekretar Udruženja ili predstavnik člana udruženja koga jednoglasno odrede ostali članovi.

 

Član 15.

Svaki član Udruženja ima pravo na jedan glas.

Člana Udruženja u Skupštini može predstavljati i zastupati lice koje on ovlasti pismenim putem.

KVORUM I RAD ZA ODLUČIVANJE

Član 16.

Za punovažno zasijedanje i odlučivanje Skupštine potrebno je da na sjednici prisustvuje većina članova Udruženja.

Ako se Skupština nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva u roku sedam dana, sa istim dnevnim redom.

 

Član 17.

Odluke u Skupštini se donose većinom glasova od strane prisutnih članova odnosno predstavnika članova na sjednici Skupštini.

Za odluku o izmjenama i dopunama Statuta, statusnim promjenama i prestanku rada Udruženja potrebna je dvotrećinska većina od ukupnog broja članova Udruženja.

Inicijativu za pokretanje postupka izmjena i dopuna Statuta može pokrenuti svaki član kao i Predsjednik Udruženja.

 

NAČIN ODLUČIVANJA

Član 18.

Skupština odlučuje javnim glasanjem. Javno glasanje vrši se dizanjem ruke ili izjašnjavanjem putem poimenične prozivke članova.

 Član 19.

 Skupština odlučuje tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima, kad to zahtijeva najmanje 50 posto plus jedan članova udruženja.

Tajno glasanje vrši se putem glasačkih listića.

  Član 20.

Odsutni član ne može glasati pisanim putem, tj. nema pravo glasa.

ISKLJUČENJE PRAVA GLASA

 Član 21.

 Ukoliko se na sjednici Skupštine odlučuje o izricanju mjere prema članu Udruženja, taj član nema pravo glasa.

ZAPISNIK O RADU SKUPŠTINE

 Član 22.

 Na svakoj sjednici Skupštine vodi se zapisnik o radu Skupštine.

 U zapisnik se unose osnovni podaci o radu Skupštine a naročito:

–    mjesto i dan održavanja

–    dnevni red

–   imena prisutnih članova

–   lično ime predsjedavajućeg

–    lično ime sekretara

–    tok rada, a posebno pitanja o kojima se raspravlja, imena lica koja su učestvovala u raspravi i sažeta sadržina njihovih izlaganja

–    rezultat glasanja po pojedinim tačkama dnevnog reda

–    konstatacija predsjedavajućeg o donošenju odluka

–    izdvojeno mišljenje članova

–    vrijeme završetka

 Član 23.

 Svaka odluka Skupštine se unosi u zapisnik.

Uz zapisnik se prilažu i dokazi o sazivanju Skupštine.

 Član 24.

 Zapisnik potpisuje predsjedavajući Skupštine i sekretar.

Ako se zapisnik sastoji od više stranica, predsjedavajući i sekretar stavljaju na svaku stranicu zapisnika svoj skraćeni potpis (paraf).

 Član 25.

 Članovi Skupštine imaju pravo pregleda zapisnika po njegovom sastavljanju i potpisivanju predsjedavajućeg i zapisničara.

Zapisnik o radu Skupštine čuva se u arhivi Udruženja kao dokument trajne vrijednosti.

Nakon zasijedanja Skupštine, Predsjednik Skupštine dužan je u roku 5 dana od dana održavanja Skupštine da donese ODLUKU/E , koja/e je/su bila/e predmet dnevnog reda održane sjednice Skupštine.

 Član 26.

 Predsjednik Udruženja je izvršni organ i stara se o sprovođenju ciljeva Udruženja , koji su utvrđeni ovim Statutom.

 Za Predsjednika Udruženja može biti postavljeno samo lice besprekornih ličnih i moralnih kvaliteta.

 Predsjednik ima pravo na naknadu za svoj rad koja će biti određena odlukom Skupštine.

Član 27.

Predsjednik Udruženja se bira odlukom Skupštine Udruženja i ima mandat od 4 godine.

 Odlukom o postavljanju utvrđuje se dan stupanja na funkciju Predsjednika Udruženja.

 Član 28.

 Predsjednik zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

U slučaju odsustva Predsjednik može ovlastiti sekretara Udruženja da obavlja poslove iz prethodnog stava.

 Član 29.

  Predsjednik ima sledeće nadležnosti:

 –   preduzima pravne radnje u ime i za račun Udruženja

 • odgovara za zakonitost rada
 • vodi poslove Udruženja saglasno poslovima Skupštine
 • predstavlja Udruženje pred svim nadležnim organima u vezi ostvarivanja ciljeva Udruženja.
 • rukovodi radom Udruženja između dvije sjednice Skupštine i donosi odluke iz svoje nadležnosti radi ostvarivanja ciljeva Udruženja
 • organizuje redovno djelatnosti Udruženja
 • povjerava posebne poslove Sekretaru
 • podnosi Skupštini predlog godišnjeg finansijskog izvještaja
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog nekog od članova Udruženja i priprema predlog izmjena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom, i drugim aktima Udruženja.

 Član 30.

 Predsjednik odgovara za svoj rad Skupštini i periodično joj podnosi izvještaje o radu.

Za svaku sjednicu Skupštine udruženja, predsjednik je dužan podnijeti izvještaj o svom radu za period između dvije sjednice.

RAZRIJEŠENJE LICA OVLAŠĆENOG ZA ZASTUPANJE

  Član 31.

 O razrešenju Predsjednika odlučuje Skupština udruženja.

Odluka Skupštine Udruženja o razešenju Predsjednika je konačna.

 Član 32.

 Sekretar Udruženja je izvršni organ Udruženja, pored Predsjednika i obavlja poslove koje mu delegira Skupština i Predsjednik Udruženja.

 Za sekretara Udruženja može biti postavljeno samo lice besprekornih ličnih i moralnih kvaliteta.

 Sekretar ima pravo na naknadu za svoj rad koja će biti određena odlukom Skupštine.

Sekretar udruženja može biti razriješen svoje funkcije zbog nesposobnosti da vodi povjerene mu poslove, i poslove iz svog djelokruga.

ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Član 33.

Član Udruženja može biti svako pravno lice koje se bavi priređivanjem igara na sreću koji ima odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću na teritoriji Crne Gore, koje prihvata ciljeve i djelatnosti Udruženja i Statut udruženja i podnese prijavu za učlanjenje predsjedniku Udruženja.

Udruženje vodi evidenciju o članovima.

 Član 34.

Prijava za učlanjenje podnosi se u pisanoj formi propisanoj od strane Udruženja, a uz istu se podnosi i odgovarajuća dokumentacija koju zahtijeva Udruženje.

 Član 35.

Kada Predsjednik Udruženja konstatuje da su sva dokumenta dostavljena, prosleđuje zahtjev za članstvo Skupštini Udruženja, koja odlučuje o prijemu u članstvo.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština Udruženja jednoglasno i o tome obavještava podnosioca prijave bez odlaganja.

O evidenciji članova Udruženja vodi se registar članova.

 Član 36.

Odluku o prestanku članstva takođe donosi Skupština, na obrazloženi predlog Predsjednika ili nekog drugog člana Udruženja.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnijet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 37.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o dobrovoljnom istupanju.

 • Članstvo u Udruženju prestaje i na osnovu odluke Skupštine u slučaju duže neaktivnosti člana, zbog nepoštovanja odredaba ovog statute, narušavanja ugleda Udruženja i ako se postupa suprotno odredbama važećih zakona kojima se uređuje priređivanje igara na sreću u Crnoj Gori

 Duža neaktivnost člana postoji ukoliko član:

 • ne učestvuje u aktivnostima Udruženja
 • ne dolazi na zasijedanja Skupštine i to tri puta uzastopno ili godišnje više od polovine od ukupnog broja zasijedanja
 • ne plaća mjesečno članarinu,

 Članstvo u Udruženju takođe prestaje ukoliko se pojedini članovi unutar Udruženja na bilo koji način udružuju i/ii dogovaraju u smislu bilo kakvog oblika nelojalne konkurencije.

Nije dozvoljeno da se na sastancima Skupštine diskutuje o temama iz prethodnog stava.

Ukoliko se utvrdi da postoji slučaj iz stava 2, takvom članu će biti izrečene mjere predviđene statutom.

 Član 38.

Svaki član se striktno mora pridržavati važećih zakona kojima se uređuje priređivanje igara na sreću u Crnoj Gori.

U slučaju da je pravosnažnom odlukom suda ili drugog državnog organa utvrđeno da neko od članova postupa suprotno odredbama važećih zakona kojima se uređuje priređivanje igara na sreću u Crnoj Gori , tom članu će biti izrečene mjere predviđene Statutom.

Svaki član je dužan da redovno plaća članarinu na mjesečnom nivou u visini koja će biti utvrđena Odlukom Skupštine Udruženja.

Članarina se plaća do petnaestog u mjesecu.

U slučaju nepoštovanja stava 3 i 4 ovog člana, tom članu će biti izrečene mjere predviđene Statutom.

 Član 39.

Član može postati priređivač igara na sreću koji ima minimum odobrenje za priređivanje posebnih igara na sreću – klađenje.

Priređivač igara na sreću na teritoriji Crne Gore koji ne ispunjava uslove iz prethodnog stava ovog člana, ne može postati član Udruženja.

 Član 40.

Član ima pravo da :

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

 Član je dužan da:

 • aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 • učestvuje, u aktivnostima Udruženja;
 • plaća mjesečno članarinu;
 • obavlja druge poslove koje mu povjeri Skupština Udruženja;
 • sprovodi odluke Skupštine Udruženja bez odlaganja
 • obavlja druge poslove koje su mu povjerene od strane organa Udruženja.

POVEZIVANJE

 Član 41.

Udruženje se može povezivati i učlanjivati u saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu.

FINANSIRANJE

Član 42.

Udruženje stiče imovinu od člаnаrine, dobrovoljnih prilogа, poklonа, donacija, zaostavštine, kаmаtа nа uloge, dividendi, zаkupnine, prihoda od privredne djelatnosti i nа drugi nаčin koji nije u suprotnosti sa zakonom.

OBAVLJANJE PRIVREDNE DJELATNOSTI

 Član 43.

Udruženje neće obavljati privredne djelatnosti.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 44.

Inicijativu za pokretanje postupka o prestanku rada Udruženja može pokrenuti polovina članova Skupštine.

O prestanku rada Udruženja odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova udruženja.

 Član 45.

 U slučaju prestanka rada Udruženja, odluku o raspolaganju imovinom donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova.

 Član 46.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o nevladinim organizacijama.

Član 47.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Član 48.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Nevladinog udruženja privrednih društava za priređivanje igara na sreću „Crna Gora Klađenje“, skraćeni naziv “MONTENEGRO BET“, od 08.07.2012. godine.

 Dana, 17.07.2014.godine

u   Podgorici.

                                                                                           Predsjedavajući skupštine

                                                                 M.P.               ALEKSANDAR ŠPADIJER