Na osnovu člana 28 stav 4 Zakona o igrama na sreću (»Službeni list Republike Crne Gore«, broj 52/04), Ministarstvo finansija donosi

PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA PRIREĐIVANJE BINGA, TV TOMBOLE I TOMBOLE ZATVORENOG TIPA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni prostorni i tehnički uslovi koje mora da obezbijedi koncesionar – priređivač binga, TV tombole i tombole zatvorenog tipa.

Član 2

Prostorije u kojima se priređuje tombola zatvorenog tipa moraju ispunjavati odgovarajuće higijensko-tehničke uslove, a njihova površina ne može biti manja od 100 m2.

Član 3

Priređivač tombole zatvorenog tipa mora da koristi slijedeću opremu:

providni bubanj sa automatskim izbacivanjem loptice za igru;

elektronski brojač izvučenih loptica za igru sa semaforom;

elektronsku (ekransku) tablu sa svijetlećim brojevima ili računarski sistem za praćenje izvlačenja sa odgovarajućim uređajem za prikazivanje rezultata;

TV kameru sa monitorom;

ozvučenje.

Član 4

Priređivač tombole zatvorenog tipa mora na ulazu u prostoriju u kojoj se priređuje tombola istaknuti posebnu oznaku, koju izdaje Ministarstvo finansija, a koja mora imati slijedeću sadržinu:

numerički broj posebne oznake,

naziv koncesionara,

adresa sjedišta koncesionara,

naziv i lokacija prostorije u kojoj se priređuje tombola zatvorenog tipa,

PIB priredjivača,

rok važenja koncesije,

naziv organa koji je izdao koncesiju,

pečat Ministarstva finansija i potpis ovlašćenog lica.

Član 5

Posebna oznaka mora biti izrađena na papiru pravougaonog oblika formata A4.

Tonska podloga hartije na kojoj se izrađuje posebna oznaka je oker-narandžaste boje i mora biti odštampana  u ofset tehnici, a slova su u crnoj boji.

Član 6

Priređivač binga i TV tombole mora da ima organizovanu prodajnu mrežu tombolskih kartica na teritoriji koju pokriva TV signal.

Član 7

Prostorija (TV studio) u kojoj se priređuje bingo ili TV tombola, bez učešća gostiju u studiju, ne može biti manji od 30m2 površine.

Član 8

Priređivač binga i TV tombole dužan je da obezbijedi praćenje izvlačenja brojeva i cjelokupnog toka igre u direktnom TV prenosu.

Tokom izvlačenja brojeva mora se neprekidno snimati TV kamerom: bubanj sa lopticama, izlazno grlo iz bubnja, loptica koja se izvlači uz obavezno kompjutersko prikazivanje na ekranu rednog broja izvučene loptice i izvučenih brojeva po redosledu izvlačenja.

Član 9

Priređivač binga, TV tombole i tombole zatvorenog tipa koji upotrebljava računarsku opremu za praćenje izvlačenja, dužan je da kod nadležnog organa deponuje računarski program koji služi za praćenje toka izvlačenja i prikazivanja dobitnih kombinacija.

Član 10

Priređivači iz člana 7 ovog pravilnika dužni su, da prije početka prodaje određene serije tombolskih kartica, nadležnom organu, dostave podatke koji se nalaze na karticama pomenute serije na nekom od konvencionalnih medija za arhiviranje podataka (CD-ROM, DVD disc i sl.)

Član 11

Priređivač binga i TV tombole dužan je da, prije izvlačenja, predstavniku nadležnog organa – članu komisije, dostavi podatke o karticama koje su u igri u tom kolu u digitalnom obliku na nekom od konvencionalnih medija za arhiviranje podataka.

Član 12

Priređivači binga, TV tombole i tombole zatvorenog tipa mogu priređivati igre na sreću isključivo putem kartica koje su evidentirane i odobrene od strane nadležnog organa.

Član 13

Priređivač tombole zatvorenog tipa mora upotrebljavati tombolske kartice čija jedna serija ne sadrži više od 1000 komada kartica koje su redom numerisane.

U toku jednog izvlačenja, priređivač ne može upotrebljavati kartice iz više serija.

Član 14

Priređivač binga, TV tombole i tombole zatvorenog tipa je dužan da vodi:

evidenciju o broju primljenih i prodatih kartica (po brojevima, serijama, datumima i količini);

evidenciju o broju neprodatih kartica (po brojevima, serijama, datumima i količini) i zapisnik o njihovom komisijskom uništenju;

zapisnik o izvlačenju tombolskih brojeva;

evidenciju ostvarenih dobitaka (po vrsti i vrijednosti).

Priređivač je dužan da evidenciju iz stava 1 ovog člana, dostavlja nadležnom organu mjesečno do dvadesetog u mjesecu za prethodni mjesec.

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom listu Republike Crne Gore«.

Broj:   

Podgorica, 18. februara 2005. godine

                                                                                          MINISTAR FINANSIJA

                                                                                                 mr Igor Lukšić