Na osnovu člana 43 stav 3, čl. 60 i člana 62 stav 5 Zakona o igrama na sreću (»Službeni list Republike Crne Gore«, broj 52/04), Ministarstvo finansija donosi

PRAVILNIK O BLIŽIM PROSTORNIM I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA AUTOMAT KLUB I OBRASCIMA IZVJEŠTAJA O RADU I POPISU STANJA BROJČANIKA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži prostorni i tehnički uslovi za priređivanje igara na sreću u automat klubu i obrasci izvještaja o radu i popisu stanja brojčanika.

Član 2

Koncesionar mora na ulazu u automat klub istaknuti posebnu oznaku, koju izdaje Ministarstvo finansija, a koja mora imati slijedeću sadržinu:

numerički broj posebne oznake,

naziv koncesionara,

adresa sjedišta koncesionara,

naziv i lokacija automat kluba,

PIB priredjivača,

rok važenja koncesije,

naziv organa koji je izdao koncesiju,

pečat Ministarstva finansija i potpis ovlašćenog lica.

Član 3

Posebna oznaka mora biti izrađena na papiru pravougaonog oblika formata A4.

Tonska podloga hartije na kojoj se izrađuje posebna oznaka je oker-narandžaste boje i mora biti odštampana  u ofset tehnici, a slova su u crnoj boji.

Član 4

Koncesionar je dužan da na vidnom mjestu u automat klubu istakne: pravila igre, zabranu učešća u igri licima mlađim od 18 godina i najmanji procenat vraćanja vrijednosti uplata igračima.

Član 5

Koncesionar je dužan da obezbijedi tehničke preduslove za omogućavanje ON-LINE veze sa centralnom bazom podataka kod nadležnog organa.

Član 6

ON-LINE sistem koncesionara mora omogućiti automatski unos i čuvanje svih uplata, odnosno isplata, sva redovna, vanredna punjenja i pražnjenja automata sa popisom stanja na brojčanicima kao i popis brojčanika.

Koncesionar mora koristiti finansijski softver za ON-LINE nadzor koji je odobrio nadležni organ.

Koncesionar je dužan da svu  računarsku opremu zaštiti od neovlašćene upotrebe, promjene podataka u bazi podataka, promjene softvera, njegovog rastavljanja i ponovnog sastavljanja i drugih promjena režima rada koje bi mogle dovesti do pogrešnog ili netačnog funkcionisanja softvera i da organizuje antivirusnu zaštitu.

Član 7

Dnevni izvještaj o radu svakog automata potpisuje ovlašćeno lice i isti sastavlja na Obrascu »Dnevni obračun po pojedinom automatu«, koji je odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Član 8

Mjesečni popis stanja mehaničkih i elektronskih brojčanika koncesionar je dužan dostaviti nadležnom organu na slijedećim obrascima:

Mjesečni popis stanja mehaničkih brojčanika,

Mjesečni popis stanja elektronskih brojčanika.

Obrasci iz stava 1 ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Član 9

Mjesečni obračun koncesionar je dužan dostaviti nadležnom organu na Obrascu »Konačni mjesečni obračun«, koji je odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Član 10

Automati za igre na sreću sa više igračkih mjesta (elektronski rulet, black jack i sl) tretiraju se kao više pojedinačnih automata čiji broj odgovara broju igračkih mjesta, i za iste se isplata dobitaka mora vršiti isključivo preko blagajne.

Član 11

Koncesionar je dužan za automate iz člana 10 ovog Pravilnika da obezbijedi prostorne uslove koji ne mogu biti manji od 3 m2 po igračkom mjestu.

Član 12

Povezivanje većeg broja automata u cilju formiranja jedinstvenog džek pota s istim i istovremenim šansama svih učesnika u igri (progresivno), priređivač je dužan da prijavi kod nadležnog organa.

Član 13

Obrasci koji su sastavni dio ovog pravilnika mogu se prilagođavati automatskoj obradi podataka, s tim da se moraju obezbijediti svi propisani podaci.

Član 14

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom listu Republike Crne Gore«.

Broj:    ________________

Datum: ________________

                                                                                          MINISTAR FINANSIJA

                                                                                                 mr Igor Lukšić