PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA PRIREĐIVANJE KLADIONIČKIH IGARA

Na osnovu člana 51 stav 2 Zakona o igrama na sreću (»Službeni list Republike Crne Gore«, broj 52/04), Ministarstvo finansija donosi

PRAVILNIK O PROSTORNIM I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA PRIREĐIVANJE KLADIONIČKIH IGARA

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni prostorni i tehnički uslovi za priređivanje kladioničkih igara.

Član 2

Poslovnica koncesionara (uplatno mjesto) mora biti opremljeno:

informacionim sistemom za primanje uplata koji je u stalnoj vezi sa centralnom bazom podataka kod nadležnog organa;

metalnom kasom u kojoj moraju biti odloženi dobitni, nedobitni i poništeni listići koji nijesu odloženi u arhivi;

oglasnim prostorom na kome su istaknuta:

pravila klađenja;

ponuda koja sadrži redni broj događaja, vrste klađenja koje se odnose na taj događaj sa odgovarajućim koeficijentom klađenja;

rezultati događaja iz kladioničke ponude.

Član 3

Poslovnica koncesionara (uplatno mjesto) mora biti površine najmanje 10m2 .

Član 4

Koncesionar mora na ulazu u kladionicu, odnosno uplatno mjesto kladionice, istaknuti posebnu oznaku, koju izdaje Ministarstvo finansija, a koja mora imati slijedeću sadržinu:

numerički broj posebne oznake,

naziv koncesionara,

adresa sjedišta koncesionara,

naziv i lokacija objekta kladionice, odnosno uplatnog mjesta kladionice,

PIB priredjivača,

rok važenja koncesije,

naziv organa koji je izdao koncesiju,

pečat Ministarstva finansija i potpis ovlašćenog lica.

Član 5

Posebna oznaka mora biti izrađena na papiru pravougaonog oblika formata A4.

Tonska podloga hartije na kojoj se izrađuje posebna oznaka je oker-narandžaste boje i mora biti odštampana  u ofset tehnici, a slova su u crnoj boji.

Član 6

Uplate za klađenja mogu se primati samo u poslovnicama (uplatnim mjestima) i na terminalima za klađenje za koje je dodijeljena koncesija.

Koncesionar lutrijskih igara može uplate za klađenje primati na mjestima gdje se primaju uplate za lutrijske igre na sreću, s tim da uplatno mjesto mora zadovoljavati uslove iz člana 2 i 3 ovog Pravilnika i mora imati koncesiju.

Član 7

Uplatni listići moraju imati indigo kopiju koja odgovara originalu i sadržati slijedeće podatke:

naziv i adresu priređivača i adresu poslovnice (uplatnog mjesta);

datum i vrijeme (sat i minut) kada je uplata izvršena;

ukupni iznos uplate i najveći mogući dobitak u slučaju pogođenog rezultata;

brojeve događaja sa vrstama klađenja i odgovarajućim koeficijentom klađenja.

Poništeni listić mora, uz podatke iz stava 1 ovog člana, sadržati vrijeme (sat i minut) poništenja listića.

Uplatni listić može se poništiti najkasnije u roku od 5 minuta od evidentiranog vremena uplate.

Član 8

Svi listići koji su uplaćeni moraju se sigurnosno arhivirati na elektronskom mediju (CD-romu ili DVD disc-u) i čuvati do kraja poslovne godine.

Kopije uplatnih listića, dobitnih i poništenih listića, uz čuvanje na elektronskom mediju, moraju se fizički odložiti u arhivu i čuvati do isteka roka iz stava 1 ovog člana.

Član 9

Koncesionar je dužan voditi dnevne i mjesečne evidencije koje moraju sadržati slijedeće podatke:

iznos primljenih uplata;

iznos isplaćenih dobitaka;

ukupan broj izdatih listića;

broj dobitnih listića;

broj poništenih (storniranih) listića;

Podatke iz stava 1 ovog člana, koncesionar mora prikazati za svaku poslovnicu posebno uz navođenje adrese poslovnice (uplatnog mjesta).

Član 10

Mjesečnu evidenciju s konačnim obračunom rezultata poslovanja koncesionar vodi na Obrascu »Konačni mjesečni obračun rezultata poslovanja« koji sadrži slijedeće podatke:

naziv priređivača i sjedište;

PIB – poreski identifikacioni broj priređivača;

broj zaposlenih;

broj uplatnih mjesta (poslovnica);

naziv, mjesto i adresu poslovnice;

iznos primljenih uplata;

iznos isplaćenih dobitaka;

iznos dobitaka koji su ostali neisplaćeni,

iznos poništenih (storniranih) listića;

mjesečnu naknadu za priređivanje klađenja;

ukupan broj uplaćenih listića;

ukupan broj poništenih (storniranih) listića;

mjesto i datum izrade obračuna;

ime, prezime i potpis lica koje je izradilo obračun;

potpis i pečat odgovornog lica.

Obrazac iz stava 1 ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Član 11

Koncesionar je dužan da obezbijedi:

tehničke preduslove za omogućavanje primjene jedinstvenog, zaštićenog softvera koji će biti u ON-LINE vezi sa centralnom bazom podataka;

zaštitu sopstvene računarske opreme od neovlašćene upotrebe, promjene podataka u bazi podataka, promjene softvera, njegovog rastavljanja i ponovnog sastavljanja i drugih promjena režima rada koje bi mogle dovesti do pogrešnog ili netačnog funkcionisanja softvera i

antivirusnu zaštitu.

Ako dođe do prekida ON-LINE  veze u slučaju više sile (prekid telefonske veze i sl.), priređivač je dužan da o tome obavijesti nadležni organ, i može da nastavi sa primanjem uplata, s tim da te podatke dostavi nadležnom organu putem prenosivih elektronskih medija najkasnije do 10 časova narednog dana.

Član 12

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenom listu Republike Crne Gore«.

Broj:   

Podgorica, 18. februara 2005. godine

                                                                                          MINISTAR FINANSIJA

                                                                                                 mr Igor Lukšić

PAGE

PAGE  1