Protivrječnim, nepotpunim i većim dijelom netačnim mišljenjem, priredjivači igara na sreću se ponovo dovode na rub propasti. Pozivamo Ustavni sud da inicijativu usvoji i zaštiti preko 3000 radnih mjesta.

 U vezi Mišljenja Ministarstva finansija Crne Gore koje je dostavljeno Vladi Crne Gore oko Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (“Službeni list Crne Gore”, br. 60/14), koju je podnijelo Nevladino udruženje privrednih društava za priređivanje igara na sreću “MONTENEGRO BET” iz Podgorice, koje je Ministarstvo finansija Crne Gore, dostavljeno Vladi Crne Gore, dužni smo obavijestiti javnost o sljedećem:

  1. Ministarstvo finansija Crne Gore uovom slučaju nije ovlašćeno da daje mišljenje na inicijativu za ocjenu ustavnosti zakona i utom dijelu su prekoračili svoja ovlašćenja. Ovo zbog toga što Ministarstvo finansija nije učesnik u postupku u smislu člana 54 Zakona o Ustavnom Ono je učesnik samo ako je pokrenulo postupak za ocjenu ustavnosti. Ovakvo nezakonito ponašanje Ministarstva finansija predstavlja pritisak i pokušaj da se utiče na konačnu odluku suda.
  2. U svom mišljenju, Ministarstvo finansija netačno navodi da i druga lica obustavljaju, obračunavaju i plaćaju razne poreze po odbitku za druga Kod priređivača igara na sreću taj postupak nije moguće sprovesti jer je tiket na donosioca dakle tiket donosi igrač, koga priređivač nema pravo da legitimiše, a dobitak mu mora isplatiti. Obzirom da poreska prijava ne može da glasi na NN lice, napominjemo da taj postupak nije moguće sprovesti u praksi. Takav način obračuna i uplate poreza stvara prostor za brojne zloupotrebe kada su u pitanju igrači u čije ime se uplaćuje porez kao i visine poreza, što može da dovede do brojnih sudskih postupaka u kojima se može naći država Crna Gora, Poreska uprava i priređivači igara na sreću. Na ovaj način se stvara nepovjerenje kod igrača i dovodi do njihovog prelaska na strana tržišta ili kod nelegalnih  priređivača.
  3. Protivrječno i protivzakonito je iznijeto mišljenje u dijelu koji se odnosi na sam obračun U Mišljenju Ministarstva finansija navodi se da je Odredbama člana 37i Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica propisano da se kod utvrđivanja oporezivog dohotka od igara na sreću troškovi ne priznaju, dok se u drugom pasusu pominje donijeti Pravilnik o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni list CG“ br. br. 76/10, 63/11, 28/12 i 8/13, 4/14, 49/14, 1/15 i 2/15), kojim je, utvrđeno da lice koje ostvaruje prihode od igara na sreću, kod utvrđivanja oporezivog dohotka ima pravo na priznavanje troškova u visini uplate, odnosno uloga, ali ne i drugih troškova.

Ostaje nejasno da li se igraču prilikom obračuna poreza računa samo trošak uplate dobitnog tiketa, ili se može računati i trošak uplate više tiketa npr. uplaćenih istog dana ili u nekom vremenskom periodu što bi se svakako moralo uzeti u obzir. Uvidjevši da je zakon neprimjenljiv, Ministarstvo finansija je protivzakonito podzakonskim aktom – Pravilnikom promijenilo odredbu zakona da se nikakvi troškovi ne mogu odbijati odporeske osnovice i uvelo da se priznaju troškovi uplate kao odbitak.

  1. Mišljenje je nepotpuno jer ne daje konkretan odgovor na primjedbu – da je priređivačima igara na sreću nametnuta obaveza da obračunavaju i isplaćuju porez po odbitku, čime su priređivači pretvoreni u poreski organ, koji u ime i za račun države sprovodi poreski postupak, bez naknade i još rizikuje prekršajnu odgovornost, te da je porez na dohodak obaveza fizičkih lica, odnosno samooporezivanje, kada su građani obavezni da podnesu poresku U ovom dijelu, u mišljenju se daje uopšteni stav da je Zakonom propisana obaveza priređivača da obračuna, obustavi porez iz dobitka i isti uplati na odgovarajući uplatni račun i na ovaj način nije nametnuta posebna obaveza samo za priređivače, jer takva obaveza postoji za sve isplatioce raznih poreza po odbitku.

Imajući u vidu navedeno, predlažemo da Ustavni sud usvoji Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (“Službeni list Crne Gore”, br. 60/14), koju je podnijelo Udruženje privrednih društava za priređivanje igara na sreću “MONTENEGRO BET” iz Podgorice uželji da izbjegnemo sve negativne posljedice primjene ovog Zakona u igrama na sreću i radi očuvanja 3000 radnih mjesta, zaštite Ustava i Zakona Crne Gore, usklađivanja naših zakona sa zakonima Evropske unije i nastavka finansiranja potreba iz oblasti socio-humanitarnih djelatnosti i lica s invaliditetom, razvoja sporta, kulture i tehničke kulture, vaninstitucionalnog obrazovanja i vaspitanja djece i omladine, programskih aktivnosti u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti.