Povodom saopštenja Udruženja priređivača “Liga”, objavljenog dana, 14.04.2017.god. u Dnevnom listi “Vijesti” obavještavamo javnost Crne Gore o sljedećem:

Netačne informacije povodom EU prakse.   Terminali nijesu posebna kategorija

Radi istinitog informisanja zainteresovane javnosti u vezi nedavne odluke Ustavnog suda Crne Gore, kada je stavljen van snage stav 3 člana 6 protivustavnog Pravilnika o prostornim i tehničkim uslovima za priređivanje kladioničkih igara a koji je imao za cilj da se na protivzakonit način legalizuje postavka terminala za klađenje van objekata koji su zakonom određeni za priređivanje igara na sreću tj. koji je imao za cilj da dozvoli da se terminali postavljaju u Ugostiteljskim objektima, igraonicama za djecu i objektima za rekreaciju, ovim putem želimo da ukažemo da je cijelo saopštenje Udruženja priređivača “Liga” postavljeno u nerealan i netačan kontekst u dijelu:

  1. Opisa uporedne prakse u sličnim slučajevima u dijelu zemalja EU
  2. Uopšte svrhe terminala za klađenje pripisujući tim uređajima nerealna i glorifikujuća svojstva.

U dijelu koji se tiče opisa uporedne prakse u pojedinim zemljama EU, pobrojane su kao referentne sljedeće države članice EU: Austrija, Španija, Švedska, Rumunija, Njemačka.

Na početku treba istaći da se ni u jednoj zemlji koja je navedena u saopštenju Udruženja priređivača “Liga” ne može naći niti jedan zakonski ili podzakonski akt  kakav je pokušan da se donese i uspostavi u pravnom prometu u Crnoj Gori.

Primjeri zemalja koji su navedeni, gdje se terminali za klađenje nalaze izvan objekata koji su primarno određeni za igre na sreću, čine isključivo dio aktivnosti nelegalnog tržišta.

U našem obraćanju javnosti želimo samo da se bavimo praksom regulisanog i legalnog tržišta i onoga što je zakon propisao da je dozvoljeno.

  1. Austrija – Nadležnost za regulaciju tržišta igara na sreću imaju pokrajne u Republici Austriji. Trenutno postoje zakoni u gradu Beču kao i u pokrajni Gornja i pokrajni Donja Austrija.

Apsolutno se ni u jednom od ta 3 zakona, ne mogu terminali izdvojiti kao posebna kategorija, vrsta igara na sreću. Apsolutno je neprihvatljivo sa aspekta propisa u Austriji da se terminali mogu postavljati bilo gdje, van objekata registrovanim za igre na sreću. Irelevantan je način prijema tiketa unutar kladionica, da li to radi operater za igrača ili igrač sam putem terminala, ali svaki uređaj za prijem tiketa, kakav god on bio, mora biti unutar objekta koji je registrovan za igre na sreću, pod jako rigoroznim uslovima i nigdje više.

Primjeri postavke terminala za klađenje van kladionica u Austriji, jesu bili jako česti u prošlosti, ali isključivo kao dio aktivnosti nelegalnog i neregulisanog tržista, koje je u najvećoj mjeri suzbijeno poslednje 2-3 godine donošenjem novih zakonskih propisa koji su na sveobuhvatan način reguisali ovu djelatnost.

  1. Švedska – ova država EU ima samo jednog priređivača kada je u pitanju klađenje – Svenska spel – koji ima terminale samo unutar svojih objekata koji su registrovani kao kladionice, tako da teza koju je iznijelo Udruženje “Liga” je u potpunosti neistinito kada je u pitanju Švedska. Isto kao Austrija, primjeri postavke terminala van kladionica, u Švedskoj  su bili jako česti u prošlosti, ali isključivo kao dio aktivnosti nelegalnog tržišta. Švedska po načinu uređenja tržišta igara na sreću, nije primjer koji se može uzimati u obzir kada je klađenje u pitanju.
  1.  Španija – Nadležnost za regulisanje klađenja imaju regioni u Španiji. Postoji 17 regiona i 2 grada koji samostalno regulišu zemaljsko klađenje. Primjer Španije je isti kao i primjer Austrije. U svim regionima koji su do sada počeli sa regulacijom klađenja, definisano je da svaki terminal može biti postavljen u okviru objekta koji kao jedinu djelatnost ima priređivanje igara na sreću tipa: kazino, slot klubovi, bingo sale, tombole i slično.

Terminal se posebno ne razlikuje i ne izdvaja kao neki poseban – specifičan vid klađenja. Terminal predstavlja samo način za prijem tiketa, mjesto gdje je postavljen mora biti objekat za igre na sreću, u kome je nebitan način prijema tiketa.

  1. Njemačka – zbog sukoba nadležnosti između regiona sa jedne strane i federalnih vlasti i zakonodavstva EU sa druge strane, kada je djelatnost igara na sreću u pitanju, Njemačka predstavlja trenutno najveće djelimično regulisano tržište igara na sreću u Evropi. U svakom slučaju, na snazi su 2 regionalna, 1 federalni zakon. Vrhovni sud Njemačke je donio odluku da federalne i regionalne vlasti moraju poštovati i sve EU licence što je stvorilo prilično haotičnu sliku cijelog trižišta. Ako se analiziraju svi postojeći propisi, imamo istu situaciju kao u Španiji, Austriji i Švedskoj, a to je da terminali nisu regulisani kao posebna kategorija, nego je to izbor priređivača na koji će način vršiti prijem tiketa odnosno uplata, ali samo i isključivo unutar kladionice – objekta koji mora da ispunjava rigorozne uslove, definisane zakonom i dodatno propisima regionalnih vlasti.

Isto kao u Austriji i Švedskoj, primjeri postavke Terminala van kladionica, u Njemačkoj  jesu bili jako česti u prošlosti, ali isključivo kao dio aktivnosti nelegalnog tržista.

  1. Rumunija – na ovom evropskom tržištu Terminali za klađenje se mogu isključivo postavljati na mjestima gdje se priređuje jedna od igara na sreću propisana zakonom. Takođe licencirani priređivači igara na sreću mogu postavljati terminale i kod bilo kog drugog licenciranog priređivača ali samo na osnovu zaključenog ugovora. Dakle tvrdnja Udruženja priređivača “Liga” i u ovom slučaju se pokazala kao neistinita sa očiglednim ciljem da dezinformiše javnost Crne Gore.

Ni u jednoj zemlji terminali ne mogu biti van objekata koji su registrovani isključivo za igre na sreću i kao takvi moraju da ispunjavaju svi iste uslove,  najćešće jako rigorozne, i nikako ne mogu biti “umetnuti” u objekte koji se primarno bave nekom drugom djelatnošću.

Jedini primjer kada su zemlje EU u pitanju, gdje su terminali za klađenje, izvan objekata koji su primarno uređeni za igre na sreću je Hrvatska koja  ima najlošije uređeno tržište igara na sreću u Evropi zbog čega Hrvatska gubi značajne prihode od igara na sreću. Uslovi i način postavke Terminala u Hrvatskoj apsolutno nijesu definisani na isti način kako je to zamišljeno u Crnoj Gori a šteta koja je nastala članom 6 stavom 3 Pravilnika u Crnoj Gori, u socijalnom i ekonomskom smislu, je ogromna. Takođe treba istaći da je i odluka državnih organa Hrvatske da se terminali mogu nalaziti van objekata propisanih za klađenje nalazi se pred odlučivanjem u Ustavnom sudu Hrvatske pa se lako može desiti identična situacija kao i u Crnoj Gori.

Što se tiče drugog dijela teksta koji je objavilo Udruženje priređivača “Liga”, gdje se netačno glorifikuje i preuveličava svrha samih terminala za klađenje dajući im neka nadrealna svojstva tipa “najsavremeniji tehnički uređaji”, mora se reći da se radi o uređajima koji se nalaze na tržištu preko 30 godina, i daleko su od najsavremenijih. Čak i ove terminale koje viđamo po Crnoj Gori u najvećoj mjeri su stari oko 20 godina.

Terminali kao posebna kategorija se trebaju ukinuti jer je to tehnički gledano samo način prijema tiketa i odluka je priređivača šta će koristiti sa tehničkog aspekta, da li će to biti operater, ili tablet ili mobilni uređaj.

 Namjera zakondavca u važećem zakonu o igrama na sreću jeste bila upravo da ukaže na tu mogućnost da priređivač može vršiti prijem tiketa na razne tehničke načine, ali se već godinama u Crnoj Gori kroz konstatnte zloupotrebe i netačna tumačenja zakona, pokušava prikazati neka posebnost terminala u odnosu na bilo koji drugi vid igara na sreću.

Takođe je potrebno imati u vidu uopšte i korijene klađenja putem terminala, da je taj način prijema tiketa nastao prije više od 20 godina u zemljama u kojima su kladionice bile zabranjene u tom trenutku pa je neleglano tržiste koristilo ovaj vid uplate za svoje aktivnosti, i nikakvu drugu namjenu ti uređaji nijesu imali.

Upravo gotovo 90% nelegalnog tržista u Crnoj Gori predstavljaju terminali i njihova primjena na nelegalnom tržištu je ista kao što su to radili nelegalni priređivači po Evropi prije 20 i više godina.

Ta vremena u Evropi su odavno prošla i krajnje je vrijeme da se prestane sa zloupotrebama i pogrešnim tumačenjima isključivo radi interesa pojedinaca na račun svih ostalih legalnih priređivača.