Udruženje priređivača igara na sreću Montenegro Bet se 13. maja obratilo Poreskoj upravi sa zahtjevom da se održi zajednički sastanak sa priređivačima kako bi se kroz dijalog definisali koraci za prevazilaženje problema koji su nastali donošenjem Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica u dijelu koji se odnosi na dobitke od igara na sreću.

Pozvali smo zakonodavce da pokažu još jednom razumijevanje i učine dodatni napor imajuci u vidu probleme koji su nastali pogrešnim tumačenjem prirode poreza na dohodak fizičkih lica i njegovom primjenom.

Naši zakonodavci su bez javne rasprave i bez konsultacija sa stručnim institucijama donijeli zakon koji sadrži apsurdna rješenja i koji je zbog toga potpuno neprimjenjiv. Nakon toga su državni organi ponovo mimo dijaloga i javne rasprave, donijeli Pravilnik kojim su željeli da promijene apsurdna rješenja iz Zakona. Nije potrebno da neko bude pravnik pa da shvati da se Zakon može mijenjati samo u Skupštini Crne Gore a ne donošenjem Pravilnika.

Zbog svega toga željeli smo da dalji dijalog preselimo u zvanične institucije, kako bi zajednički došli do primjenjivog zakonskog rješenja i da kroz dijalog objasnimo da je način na koji je ovaj porez zamišljen pogrešan i loš prvo za igrače, a konsekventno i za priredivače kao i za samu državu.

Međutim Poreska uprava nas je obavijestila da ne prihvata dijalog sa priređivačima.

Potpuno smo iznenađeni stavom državnih organa koji na ovaj način pokazuju da ne žele da štite javni interes niti da zalažu za princip “dobre uprave” koji predstavlja jedan od osnovnih principa rada državnih organa u EU. Državna uprava treba da budu servis poreskim obveznicima i da kroz javnost rada i dijalog obezbijedi brzo i kvalitetno rješavanje problema poreskih obveznika i otklanjanje svojih propusta u radu.

Ovakvim postupanjem Poreska uprava primjenom prinude, zapovijedanjem i autoritarnim ponašanjem želi očigledno da uguši industriju igara na sreću.

Molimo još jednom državne organe da prekinu sa praksom kontinuiranog pritiska na priređivače i da prihvate dijalog sa priređivačima, kako bi kroz nov Zakon o igrama na sreću uredili djelatnost igara na sreću.