Udruženje priređivača igara na sreću Montenegro Bet uspješno je realizovalo projekat saradnje sa JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica specijalizovanom za bolesti zavisnosti, kojim je više od 400 zaposlenih iz kompanija članica Udruženja prošlo posebnu obuku za sprečavanje i rano prepoznavanje simptoma patološkog kockanja i klađenja.

Ovaj projekat, prvi takve vrste koje neko udruženje aktivno u sektoru igara na sreću sprovodi u Crnoj Gori, predstavlja uvod u širu kampanju članica Montenegro Bet sa ciljem implementiranja najviših evropskih standarda korporativne društvene odgovornosti, podizanja svijesti o rizicima od zavisnosti od igara na sreću, kao i promovisanja aktivnih mjera stroge prevencije maloljetničkog kockanja i klađenja. U narednom periodu, planirano je da sva uplatna mjesta članica našeg Udruženja budu opremljena priručnicima za odgovorno učešće u igrama na sreću, u kojima će igrači, moći da se upoznaju sa rizicima, simptomima i načinima sprečavanja problematičnog kockanja i klađenja, ali i informišu o dostupnim anonimnim kanalima za stručnu pomoć i savjetovanje koji funkcionišu u okviru zdravstvenog sistema Crne Gore.

U sklopu serije aktivnosti promovisanja društvene odgovornosti u igrama na sreću, naš generalni sekretar Tatjana Šćepanović je 16. oktobra predstavljala Udruženje na Evropskom kongresu priređivača u Ljubljani, događaju koji je okupio više od 100 najeminentnijih stručnjaka industrije iz čitave Evrope. Na Kongresu je stavljen poseban akcenat na prevenciji maloljetničkog klađenja i drugih ranjivih društvenih grupa.

U svom izlaganju, gđa Šćepanović je istakla da je odgovorno priređivanje igara na sreću, uz zalaganje za dostizanje pune legalnosti industrije u Crnoj Gori, apsolutni prioritet u radu Udruženja Montenegro Bet. Naši evropski sagovornici imali su priliku i da se bliže upoznaju sa naporima Udruženja u cilju uključivanja najviših EU standarda o odgovornom klađenju u tekst novog Zakona o igrama na sreću Crne Gore, a prevashodno onih odredbi koje garantuju sistemsku zaštitu maloljetnika od kockanja i klađenja i striktno zabranjuju postavljanje terminala za klađenje u kafiće i ugostiteljske objekte, a u skladu sa odlukom Ustavnog suda Crne Gore iz februara 2017. godine.

Direktor Javne ustanove, Aleksandr Radinović poviodom završetka ove faze projekta izjavio je:

Potpisivanjem Sporazuma o saradnji Javne ustanove i Udruženja priređivača igara na sreću “Montenegro Bet” 20. jula 2017.godine realizovan je  nastavak projekta “Neka igra ostane igra”. U prvoj fazi projekta kreiran je i distribuiran materijal u vidu postera i flajera koji sadrži test samoprocjene vezan za problem patološkog kockanja. Nastavak projekta podrazumijevao je obuku stručnih lica Javne ustanove o problemu problematičnog i patološkog kockanja, a zatim i edukaciju zaposlenih u članicama udruženja “Montenegro Bet”. Stručna lica Javne ustanove su realizovala niz predavanja na teme bolesti zavisnosti i problematičnog i patološkog kockanja zaposlenima u kompanijama članicama udruženja. Predavanja su realizovana za više od 400 zaposlenih u članicama udruženja  “Montenegro Bet” sa teritorije Crne Gore.